Vanachai Chemical Industries

เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

PHONE  0-3868-3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562

หน้าหลัก

ฮิต: 178

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  คุณจิราภรณ์ เสริมโสภณ ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  โดยได้รับเกียรติจากคุณพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง